Právní informace

Texty umístěné na tomto webu jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších změn). Můžete je užívat za podmínek stanovených v ust. § 30 odst. 1 autorského zákona (volná užití). Můžete na tyto stránky odkazovat (linkovat) na vlastních webových stránkách nebo zasláním odkazu jiné osobě, můžete části textu citovat za podmínek uvedených v § 31 autorského zákona. Pro jiná než volná užití, zejména v případě užití ke komerčním účelům, včetně nepřímé propagace Vašich obchodních aktivit, je nutné uzavřít licenční smlouvu s autorkou. V případě mezinárodního užití je nutné se řídit příslušnými mezinárodními smlouvami na ochranu autorského práva.